Vispārīgie noteikumi

Mēs vēlamies nodrošināt Jūsu un mūsu tiesību aizsardzību, tādēļ lūdzam iepazīties ar SoundStore.lv internet veikala lietošanas noteikumiem.

1. VISPĀRĪGI

 • SIA "Pro 1 Service" (Reģ. Nr. 40003392156   nodrošina tīmekļa lapā https://www.soundstore.lv (turpmāk tekstā SoundStore.lv)  pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem vispārīgajiem noteikumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas, konfidencialitāti un citiem noteikumiem. Iepērkoties vai lietojot SoundStore.lv, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Vispārīgos noteikumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.
 • Visa SoundStore.lv pieejamā informācija un saturs ir SIA "Pro 1 Service" īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi.
 • SoundStore.lv ir izstrādāta tā, lai tajā parādītu aktuālāko produktu klāstu, kas ir guvuši klientu atsaucību un produktus, kuru tehniskie parametri ir ieguvuši atsaucību profesionālo iekārtu jomā visā pasaulē, kā arī lai kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar piedāvāto preci.
 • SoundStore.lv piedāvātajiem preču aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, taču mēs cenšamies, lai apraksti un attēli būtu iespējami precīzi. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc ražotāja dotās tehniskā specifikācijas ražotāja piedāvātajā valodā (ENG) vai pievienotajā ražotāja interneta saitē. 
 • Preču pieejamība tiek mainīta manuāli, par pamatu ņemoSoundStore.lv noliktavas un vairumtirgotāju datus.
 • Preču aprakstu veidošanai izmantota informācija no ražotāju mājas lapām.
 • Preču svars ir norādīts jau kopā ar iepakojumu.
 • Preču cenas var mainīties pamatojoties uz ražotāja cenas pieaugumu vai dažādiem makro un mikro ekonomiskajiem rādītājiem valstī un pasaulē.
 • Precīzu informāciju par preci un tās pieejamību vienmēr iespējams noskaidrot, lūdzu, sazinieties ar mums
 • Klienta sniegto personas informāciju mēs apstrādāsim tikai saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma jomā. Sk. sadaļu Konfidencialitāte

2. PASŪTĪJUMA NOTEIKUMI, IZPILDE UN PIEGĀDES NOTEIKUMI

 • Pirms pasūtījuma veikšanas lūdzam iepazīties ar SoundStore.lv piedāvātajām precēm, tehniskajām specifikācijām, daudzumiem (ir preces, kurām minimālais daudzums ir 2gab), atsauksmēm un citiem saistītiem produktiem.
 • SoundStore.lv visas cenas precēm ir norādītas EUR valūta ar iekļauto (pievienotās vērtības nodokli) PVN, kas noteikts, saskaņā ar LR likumdošanu un normatīvajiem aktiem.
 • Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties gan fiziska, gan juridiska persona, saskaņā ar priekšapmaksas rēķinu, izmantojot bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā saņemot preci uz vietas.
 • Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu aizsūtīt pasūtījuma apstiprinājumu, priekšapmaksas rēķinu, piegādes u.c. nepieciešamo informāciju.
 • Veicot pasūtījumu Pircējs nes pilnu atbildību par informāciju, kuru viņš sniedz reģistrējoties SoundStore.lv interneta veikalā vai veicot pasūtījumu bez reģistrēšanās. Ja adresāta dati ievadīti kļūdaini vai neprecīzi, un Pārdevējam nav iespējams sazināties ar Pircēju, tad Pārdevējs ir tiesīgs nepiegādāt preci un atgriezt saņemto naudu par preces nepiegādāšanu.
 • Jebkurš pasūtījuma apstiprinājums un priekšapmaksas rēķins ir derīgs 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no dienas, kad tos klients saņem uz norādīto e-pastu. Ja apmaksa netiek saņemta noteiktajā laikā, pasūtījuma apstiprinājums un priekšapmaksas rēķins nav derīgs. Ja pircējs veic apmaksu pēc noteiktā termiņa, tad Pārdevējs ir tiesīgs atsaukt pasūtījuma apstiprinājumu un atgriezt saņemto naudu par preci.
 • Pasūtot preci piedāvājam izvēlēties vienu no diviem preces saņemšanas veidiem: bezmaksas – pasūtītā prece tiek saņemta noliktavā Mellužu ielā 13-5, Rīgā, un piegāde ar kurjera starpniecību. Abos gadījumos par pasūtījuma gatavību un piegādes laiku Jums tiks paziņots individuāli.
 • Informācijai par pasūtījumu piegādi, piegādes izmaksām un izpildes kārtību, skatīt sadaļu Piegādes noteikumi
 • No 2018. gada 01. janvāra pamatojoties uz Direktīvas 199 a panta 1. punkta d) apakšpunktu atsevišķām piedāvātajām precēm (sadzīves elektroniskās iekārtas un sadzīves elektriskā aparatūra) var tikt piemērots īpašais PVN piemērošanas režīms (reverss). Īpašais PVN aprēķins atspoguļosies priekšapmaksas rēķinā/os noteiktajām preču grupām. Īpašais PVN piemērošanas režīms (reverss) attiecas tikai uz juridiskajām personām, kam ir reģistrēts PVN maksātājs.

3. PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Katrs jautājums saistībā ar preču atgriešanu tiek izskatīts individuāli, pamatojoties uz aizpildīto Atgriešanas formu

4. GARANTIJAS NOTEIKUMI

SoundStore.lv iegādātās preces bojājumu gadījumā garantijas laikā prece tiek nosūtīta uz sadarbības partnera SIA "PRO 1 STAGE" servisa centru Mellužu ielā 13-5, Rīgā 

 1. Garantija ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no preces pārdošanas dienas ievērojot šādus nosacījumus:
  • Preces garantiju nosaka abu pušu parakstīta Preču pavadzīme-rēķins;
  • Prece atbilst noteiktajai tehniskajai specifikācijai un LR normatīvo aktu prasībām.
 2. Garantijas termiņi un citi nosacījumi:
  • Garantijas laikā Pircējam ir tiesības uz bezmaksas remontu garantijas servisa centrā;
  • Garantijas remonta vai apmaiņas termiņš tiek saskaņots katrā garantijas gadījumā atsevišķi, saskaņā ar noteiktu remonta uzdevumu.
 3. Pārdevējs saglabā sev tiesības atteikt garantijas remontu šādos gadījumos:
  • Ja tehniskie identifikācijas dati uz garantijai pakļautās preces ir likvidēti, dzēsti vai citādi mainīti;
  • Ja iekārtas vai aparatūra ir remontēta un/vai lietota neatbilstoši ražotāja un/vai pārdevēja noteiktajām prasībām.
 4. Prece netiek pieņemta uz garantijas remontu šādos gadījumos:
  • Ja tai ir mehāniski bojājumi, krišanas pēdas vai tie radušies nepareizas transportēšanas dēļ, kuru veicis pats pircējs;
  • Ja prece sabojājas nekvalificētas uzstādīšanas dēļ (uzstādīšanas noteikumus skatīt ražotāja instrukcijā), kad tai vajadzīga speciāla pieslēgšana un uzstādīšanu ir veikusi persona, kurai nav nepieciešamās iemaņas un sertifikācija;
  • Ja lietojot preci netiek ievēroti tās lietošanas noteikumi;
  • Ja tika konstatēts, ka Pircējs pats veicis remontu, vai tā labota citā ne garantijas servisa centrā (bojāta vai noplēsta hologrammas uzlīme)
  • Ja bojājums radies, precē iekļūstot svešķermenim, kādām vielām, kukaiņiem utml;
  • Pie bojājumiem, kurus izraisījusi apkārtējā vide – kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, šķidrumi;
  • Ja bojājums radies dabas stihijas (plūdi, vētra, ugunsgrēks utml) dēļ;
  • Ja bojājums radies no barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu standartu neatbilstībām, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ;
  • Tāpat garantija netiek attiecināta uz elektroķīmiskajiem strāvas avotiem, izejmateriāliem un piederumiem, kā arī uz programmnodrošinājumu.
 5. Preci var apmainīt vai atgriezt atpakaļ tikai pie šādiem nosacījumiem:
  • Pircējam jāuzrāda Preču-pavadzīmes oriģināls, personu apliecinošs dokuments un/vai Pilnvara, ka ir tiesīgs pārstāvēt Pircēju;
  • Pircējs nedrīkst pārkāpt nosacījumus, kuri ir minēti 4.punktā;,
  • Precei jābūt iepakojumā;
  • Precei jāatbilst komplektācijas oriģinālam, atbilstoši instrukcijā vai preču Pavadzīmē-rēķinā noteiktajam komplektam;
  • Preces atgriešana iespējama tikai tādu ražošanas defektu konstatēšanas gadījumā, kurus nav iespējams novērst garantijas servisa centrā vai kuri parādās atkārtoti un ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no preces pirkuma brīža.
  • Preces apmaiņa ir iespējama tikai tādu ražošanas defektu konstatēšanas gadījumā, kurus nav iespējams novērst garantijas servisa centrā vai kuri parādās atkārtoti 3 reizes.

Pretējā gadījumā preci nemainām un atpakaļ nepieņemam.

 1. Papildus noteikumi:
  • Bojātās preces nogādāšana SIA "PRO 1 STAGE" servisa centrā Rīgā, Mellužu ielā 13-5 notiek uz Pircēja rēķina.

Meistara izsaukums uz preces atrašanās vietu ir maksas pakalpojums un neietilpst garantijas servisā


5. ATBILDĪBA

Strīdīgie jautājumi starp mums un klientu tiek risināti pārrunu ceļā. Ja tas nav iespējams, tad strīdus risina atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.